info@radostneja.sk
+421 903 644 457

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
— Komu :
Predávajúci
LASY s.r.o., so sídlom Hrdinov SNP 6, 036 01 Martin, IČO: 36 766 721, IČ DPH: SK202 236 5950,
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 18869/L (ďalej len „Predávajúci“),
ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej stránky www.paradnedarceky.sk (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu.
Tel.: 00421908 596 731
E-mail: lasy@lasy.sk

Spotrebiteľ
Meno a priezvisko*:
Ulica a číslo*:
Mesto*:
PSČ*:
E-mail:
Telefón*:

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy na tento tovar (názov produktu): [1]

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:………………………………………
Bola mi zaslaná potvrdená objednávka:
Dátum objednania*: ………………………………..
Číslo objednávky*: ………………………………..
Dátum doručenia (deň prevzatia)*: ………………………………..
Číslo faktúry*: ………………………………..

Žiadam o vrátenie*:

– plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar)

– čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov)

Požadovaná suma k vráteniu: ………….. EURO

Požadovanú sumu mi vráťte bankovým prevodom na účet IBAN a SWIFT: …………………………………………
Požadovanú sumu mi vráťte poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)
(ponechajte len jednu možnosť)

Beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.
Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

……………………………….. Dátum ………………………………..

* Označené polia sú povinné


[1] V prípade, že predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy je len určitá časť z tovarov, uveďte len názov produktu, ktorý vraciate predávajúcemu.


Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný alebo keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným poštou na našu korešpondenčnú adresu alebo na emailovú adresu. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvalom nosiči (emailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame a ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
V prípade, že vrátený tovar bude pozmenený zavinením spotrebiteľa, t.j. používaný, poškodený, nekompletný, budeme sa zodpovednosti za vzniknutú škodu domáhať na súde.